Navigátor: Domů / Zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů
Uromeda s.r.o.
26951193
Viniční 235, 615 00 Brno
uromeda@uromeda.cz
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
poskytování zdravotních služeb
vykazování hrazených zdravotních služeb
vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak
vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č.
634/1992, o ochraně spotřebitele)
splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní
služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v
konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a
osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být
pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na
základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou
vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další
účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po
kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem
přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje,
u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o
omezení jejich použití;
jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami;
právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní
údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje,
které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické
dokumentaci), vymazat nesmíme;
právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za
účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás
vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však
smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních
služeb nebo orgánu veřejné moci.
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost
můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu
zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým
úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo
někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést
proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I.
Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen
tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi
zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným
požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci
poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení
života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce
nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování).

Kde nás najdete:

Poliklinika Viniční 235
615 00 Brno - Židenice

tel.: 733 502 154
e-mail: vinicni@uromeda.cz
>> více zde <<

Velkopavlovická 25
628 00 Brno - Vinohrady

tel.: 733 502 161
e-mail: vinohrady@uromeda.cz
>> více zde <<

Aktuální informace

  • Oznámení přerušení provozu od8.8.do 19.8.2022 (04.08.2022):
    Dovolujeme si oznámit přerušení provozu obou poboček ve dnech  8.8 ... >>více<<
  • Očkování proti COVID 19 (22.02.2022):
    Vážení pacienti, Od 22.02.2022 je možné se nechat očkovat proti onemocnění ... >>více<<

>> více zde <<